Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 kwietnia 2019 10:45 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch hal magazynowych wysokiego składowania zlokalizowanych na terenie działki nr ew. 605/2 w miejscowości Kochów, gmina Maciejowice”.

Maciejowice, dnia 25 kwietnia 2019r.

RI 6220.1.2019


ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. – cyt. dalej jako „KPA”) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm. - cyt. dalej jako „ustawa ooś”)

zawiadamia się strony

że na wniosek firmy FENIKS Sp. j., Kochów 11B, 08-480 Maciejowice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch hal magazynowych wysokiego składowania zlokalizowanych na terenie działki nr ew. 605/2 w miejscowości Kochów, gmina Maciejowice”.

Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Maciejowice.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy w Maciejowicach,ul. Kościelna 3, pokój Nr 3, w godzinach 8.00-15.00 lub za pomocą komunikacji elektronicznej na adres: ochronasrodowiska@maciejowice.pl.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 „ustawy ooś” Wójt Gminy Maciejowice wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego-Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Warszawie o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.


Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kwiatkowski

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie