Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 lipca 2013 13:51 | wersja 21 | Ten dokument ma 0 załączników 0


    
 
2008/B/97 

Decyjzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Oblin-Oblin Grądki-Topolin od drogi powiatowej nr 1349W do drogi powiatowej nr 1349W km 0+000-4+487,48

Urząd Gminy w Maciejowicach 

Gmina Maciejowice

 
2008/B/98

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw ze zbiornikiem na paliwa płynne wraz z dystrybutorami, zbiornikiem LPG z dystrybutorem, myjnią bezdotykową trzystanowiskową i infrastrukturą towarzyszącą w m. Podłęż.

Urząd Gminy w Maciejowicach

Józef Pielak, Polik
 
2009/B/99

Decyzja o przeniesieniu decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie istniejącej napowietrznej linii energetycznej WN 110 kV Kozienice-Garwolin, znak: OŚ 7327/9/P/06/07 z dnia 13.08.2007r. wydaną dla ZEW-T S.A. na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. w Warszawie.

Urząd Gminy w Maciejowicach

PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o., ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
 
2009/B/100

Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie Zakładu Uboju Bydła Rzeźnego

Redionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

ARTUS Irena Pawlonka, ul. Polikowska 8A, 08-480 Maciejowice
 
2009/B/101 

Postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie Zakładu Uboju Bydła Rzeźnego

Sterostwo Powiatow w Garwolinie

ARTUS Irena Pawlonka, ul. Polikowska 8A, 08-480 Maciejowice
 
2009/B/102

Postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie Zakładu Uboju Bydła Rzeźnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

ARTUS Irena Pawlonka, ul. Polikowska 8A, 08-480 Maciejowice
 
2009/B/103

Postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie Zakładu Uboju Bydła Rzeźnego

Urząd Gminy w Maciejowicach

ARTUS Irena Pawlonka, ul. Polikowska 8A, 08-480 Maciejowice
 
2009/B/104

Postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na realizacji IV etapu Małej Retencji w lasach Nadleśnictwa Garwolin na dz. Nr 863, 864, 865, 866 w obrębie Pogorzelec.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

Nadleśnictwo Garwolin, Miętne, ul. Główna 3, 08-400 Garwolin
 
2009/B/105

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na realizacji IV etapu Małej Retencji w lasach Nadleśnictwa Garwolin na dz. Nr 863, 864, 865, 866 w obrębie Pogorzelec.

Urząd Gminy w Maciejowicach

Nadleśnictwo Garwolin, Miętne, ul. Główna 3, 08-400 Garwolin
 
2009/B/106

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu Uboju Bydła Rzeźnego

Urząd Gminy w Maciejowicach

ARTUS Irena Pawlonka, ul. Polikowska 8A, 08-480 Maciejowice
 
2009/B/107

Postanowienie w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prwobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Kolonia Bączki-Antoniówka Świerżowska. 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Sokołowie Podlaskim
 
2009/B/108

Decyzja zmianiająca zezwolenie nr OŚ 7063/1/06 z dnia 05.05.2006r. na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Maciejowice.

Urząd Gminy w Maciejowicach

EKO-LIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin
 
2010/B/109

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice.

Urząd Gminy w Maciejowicach

Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych "ALMAX" Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom
 
2011/B/110

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice.

Urząd Gminy w Maciejowicach

P.H.U. KAMIENIARSTWO Dorota Flisek, ul. Lubelska 10, 08-480 Maciejowice
 
2011/B/111

Opinia sanitarna w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączemi w miejscowościach położonych w południowej części gminy Maciejowice. t.j.: Uchacze, Kawęczyn, Strych, Tyrzyn, Wróble-Wargocin, Kochów i Kobylnica.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

Biuro Projektowe Aneta Bors, ul. Kościelna 1, 26-700 Zwoleń- działające z upoważnienia Gminy Maciejowice
 
2011/B/112

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączemi w miejscowościach położonych w południowej części gminy Maciejowice. t.j.: Uchacze, Kawęczyn, Strych, Tyrzyn, Wróble-Wargocin, Kochów i Kobylnica.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Biuro Projektowe Aneta Bors, ul. Kościelna 1, 26-700 Zwoleń- działające z upoważnienia Gminy Maciejowice
 
2011/B/113

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączemi w miejscowościach położonych w południowej części gminy Maciejowice. t.j.: Uchacze, Kawęczyn, Strych, Tyrzyn, Wróble-Wargocin, Kochów i Kobylnica.

Urząd Gminy w Maciejowicach

Biuro Projektowe Aneta Bors, ul. Kościelna 1, 26-700 Zwoleń- działające z upoważnienia Gminy Maciejowice
 
2011/B/114

Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączemi w miejscowościach położonych w południowej części gminy Maciejowice. t.j.: Uchacze, Kawęczyn, Strych, Tyrzyn, Wróble-Wargocin, Kochów i Kobylnica.

Urząd Gminy w Maciejowicach

Biuro Projektowe Aneta Bors, ul. Kościelna 1, 26-700 Zwoleń- działające z upoważnienia Gminy Maciejowice
 
2011/B/115

Decyzja zmieniająca zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania od właścieli nieruchomości odpadów komunalnych oaz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Maciejowice. 

Urząd Gminy w Maciejowicach

EKO LIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Gwolin
 
2011/B/116

Decyzja zezwalająca na prowadzenia działalności gospodarczj w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
EKO-WAR Jolanta Glinka, ul. Skwer ks. kard. S. Wyszyńskiego 5/56, 01-015 Warszawa
 
2011/B/117

Decyzja zezwalająca na prowadzenia działalności gospodarczj w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz oprózniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
REMONDIS Otwock Sp. z o.o., ul. J. Lennona 4, 05-400 Otwock
 
2011/B/118

Opinia Sanitarna stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko  dla inwestycji polegającej ubezpieczenia prawego brzego rzeki Wisły w km 417 w m. Wróble-Kobylnica, gm. Maciejowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
 
2011/B/119

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nie nakładające obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej ubezpieczenia prawego brzego rzeki Wisły w km 417 w m. Wróble-Kobylnica, gm. Maciejowice.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
 
2011/B/120

Postanowienie o dopuszczeniu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków do udziału na prawch strony w postępowaniu zmierzający do wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej ubezpieczenia prawego brzego rzeki Wisły w km 417 w m. Wróble-Kobylnica, gm. Maciejowice.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
 
2011/B/121 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej ubezpieczenia prawego brzego rzeki Wisły w km 417 w m. Wróble-Kobylnica, gm. Maciejowice. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
 
2011/B/122

Opinia Sanitarna stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko  dla inwestycji polegającej ubezpieczenia prawego brzego rzeki Wisły w km 429,7-430,5 w m. Kraski Górne, gm. Maciejowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie 

 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
 
2011/B/123

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nie nakładające obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej ubezpieczenia prawego brzego rzeki Wisły w km 429,7-430,5 w m. Kraski Górne, gm. Maciejowice.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
 
2011/B/124

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej ubezpieczenia prawego brzego rzeki Wisły w km 429,7-430,5 w m. Kraski Górne, gm. Maciejowice.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
 
2011/B/125

Opinia Sanitarna stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko  dla inwestycji pn. "Odbudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin w km 2+680-4+910.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie 

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola Rębkowska
 
2011/B/126

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko  dla inwestycji pn. "Odbudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin w km 2+680-4+910.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola Rębkowska
 
2012/B/127 

Postanowienie stwierdzające odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko  dla inwestycji pn. "Odbudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin w km 2+680-4+910.

Urząd Gminy w Maciejowicach 

 
Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola Rębkowska
 
2012/B/128

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji  pn. "Odbudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin w km 2+680-4+910.

Urząd Gminy w Maciejowicach 

   
Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola Rębkowska
 
2012/B/129
Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji Wójta Gminy Maciejowice znak: RI 7063/1/08 z dnia 30.07.2008r. zezwalającej P P.H.U. "STAWEX" S.J. na wykonywanie na terenie gminy Maciejowice działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Urząd Gminy w Maciejowicach
P P.H.U. "STAWEX" S.J., ul. Lubelska 1,                08-480 Maciejowice
 
2012/B/130

Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Kolonia Bączki-Antoniówka Świerżowska, gm. Maciejowice.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26,                03-719 Warszawa
 
2012/B/131

Postanowienie o wyrażeniu pozytywnej opinii dla projektu przebudowy wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Kolonia Bączki-Antoniówka Świerżowska, gm. Maciejowice.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
BIPROMEL Sp. z o.o.,                               ul. Instalatorów 9,              02-237 Warszawa
 
2012/B/132

Decyzja udzielająca zezwolenia Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej METROL na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
Spółdzielnia Usługowo-Produkcyjna METROL,                       ul. T. Kościuszki 57, 08-480 Maciejowice
 
2012/B/133

Decyzja zmieniająca decyzję Wójta Gminy Maciejowice znak: RI.6233.1.2011 z dnia 28.03.2011r. w sprawie udzielenia zezwolenia Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu KAMIENIARSTWO Dorota Flisek na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KAMIENIARSTWO Dorota Flisek, ul. Lubelska 10, 08-480 Maciejwoice
 
2012/B/134

Decyzja zmieniająca decyzję Wójta Gminy Maciejowice znak: RI.6233.4.2011 z dnia 12.07.2011r. w sprawie udzielenia zezwolenia firmie REMONDIS Otwock Sp. z o.o. na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie  odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
REMONDIS Otwock                                Sp. z o.o., ul. J. Lennona 4, 05-400 Otwock
 
2012/B/135

Decyzja zmieniająca decyzję Wójta Gminy Maciejowice znak: RI.6233.3.2011 z dnia 12.07.2011r. w sprawie udzielenia zezwolenia firmie EKO-WAR Jolanta Glinka na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
EKO-WAR Jolanta Glinka,  ul. Skwer ks. kard. S. Wyszyńskiego 5/56,              01-015 Warszawa
 
2012/B/136

Postanowienie w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 801 relacji Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice-granica województwa, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga i Maciejowice, powiat garwoliński.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,             00-048 Warszawa
 
2012/B/137

Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew (topola kanadyjska) w pasie drogi wojewódzkiej Nr 801 w km 83+940-83+984 (Tyrzyn).

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno ul. Górna 18, 05-400 Otwock
 
2012/B/138

Decyzja zezwalająca na usunięcie 8 szt. drzew (klon jawor) w pasie drogi wojewódzkiej Nr 801 w km 80+420-80+502 (ul. Lubelska w Maciejowicach).

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno ul. Górna 18, 05-400 Otwock
 
2012/B/139

Postanowienie wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego w granicach działek nr ewid. 672/1 i 674/1 obręb Oblin oraz ustalające zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

 
Firma Usługowa KASKOP, Stanisław Sztyber,                 ul. ks. G. Piramowicza 23, 08-480 Maciejowice
 
2012/B/140

Postanowienie wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego w granicach działek nr ewid. 672/1 i 674/1 obręb Oblin oraz ustalające zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Urząd Gminy w Maciejowicach
Firma Usługowa KASKOP, Stanisław Sztyber,                 ul. ks. G. Piramowicza 23, 08-480 Maciejowice
 
2012/B/141

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego w granicach działek nr ewid. 672/1 i 674/1 obręb Oblin.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
Firma Usługowa KASKOP, Stanisław Sztyber,                 ul. ks. G. Piramowicza 23, 08-480 Maciejowice
 
2013/B/142

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego w granicach działek nr ewid. 672/1 i 674/1 obręb Oblin.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
Firma Usługowa KASKOP, Stanisław Sztyber,                 ul. ks. G. Piramowicza 23, 08-480 Maciejowice
 
2013/B/143

Postanowienie wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasek) metoda odkrywkową w granicach działek nr ewid. 151, 152 i 153 w m. Kobylnica oraz ustalające zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

 
AIKIDI Joanna Gazda
Wróble-Wargocin 35,
08-480 Maciejowice
 
2013/B/144

Postanowienie wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasek) metoda odkrywkową w granicach działek nr ewid. 151, 152 i 153 w m. Kobylnica oraz ustalające zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
AIKIDI Joanna Gazda
Wróble-Wargocin 35,
08-480 Maciejowice
 
2013/B/145

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasek) metoda odkrywkową w granicach działek nr ewid. 151, 152 i 153 w m. Kobylnica

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
AIKIDI Joanna Gazda
Wróble-Wargocin 35,
08-480 Maciejowice
 
2013/B/146

Postanowienie wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin naturalnych (piasek, żwir) metoda odkrywkową z obszaru o powierzchni 1,9 ha w granicach działek nr ewid. 151, 152 i 153 w m. Kobylnica oraz ustalające zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

 
AZBUD Zbigniew Gazda
Wróble-Wargocin 35,
08-480 Maciejowice
 
2013/B/147

Postanowienie wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin naturalnych (piasek, żwir) metoda odkrywkową z obszaru o powierzchni 1,9 ha w granicach działek nr ewid. 151, 152 i 153 w m. Kobylnica oraz ustalające zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
AZBUD Zbigniew Gazda
Wróble-Wargocin 35,
08-480 Maciejowice
 
2013/B/148

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu opalin naturalnych (piasek, żwir) metoda odkrywkową z obszaru o powierzchni 1,9 ha w granicach działek nr ewid. 151, 152 i 153 w m. Kobylnica

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
AZBUD Zbigniew Gazda
Wróble-Wargocin 35,
08-480 Maciejowice
 
2013/B/149

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasek) metoda odkrywkową w granicach działek nr ewid. 151, 152 i 153 w m. Kobylnica

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
AIKIDI Joanna Gazda
Wróble-Wargocin 35,
08-480 Maciejowice
 
2013/B/150
Postanowienie o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia i określeniu warunków jego realizacji w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko  dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kruszywa naturalnego w granicach działek nr ewid. 672/1 i 674/1 obręb Oblin.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

 
Firma Usługowa KASKOP, Stanisław Sztyber,                 ul. ks. G. Piramowicza 23, 08-480 Maciejowice
 
2013/B/151

Postanowienie wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie działki nr 792 w m. Oblin.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

 
Zbigniew Sitnik,
Oblin 61,
08-480 Maciejowice
 
2013/B/152
Postanowienie wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie działki nr 792 w m. Oblin.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

 
Zbigniew Sitnik,
Oblin 61,
08-480 Maciejowice
 
2013/B/153

Postanowienie wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie działki nr 792 w m. Oblin.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
Zbigniew Sitnik,
Oblin 61,
08-480 Maciejowice
 
2013/B/154

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie działki nr 792 w m. Oblin.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
Zbigniew Sitnik,
Oblin 61,
08-480 Maciejowice
 
2013/B/155

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego w granicach działek nr ewid. 672/1 i 674/1 obręb Oblin.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
Firma Usługowa KASKOP, Stanisław Sztyber,                 ul. ks. G. Piramowicza 23, 08-480 Maciejowice
 
2013/B/156

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie działki nr 792 w m. Oblin.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
Zbigniew Sitnik,
Oblin 61,
08-480 Maciejowice
 
..........

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie