Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 marca 2019 14:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Drugi przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Maciejowice ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości oznaczoną numerem geodezyjnym 464 o pow. 0,09 ha położoną we wsi Podwierzbie, gm. Maciejowice zabudowaną budynkiem po byłej zlewni mleka o pow. użytkowej 63m2.



Maciejowice, dnia 13 marca 2019 r.

RI.6840.3.2018


Wójt Gminy Maciejowice ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej – działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 464 o powierzchni 0,09 ha, KW SI1G/00069933/9 położoną w obrębie geodezyjnym Podwierzbie gmina Maciejowice zabudowaną budynkiem po byłej zlewni mleka oznaczona numerem porządkowym 15 o pow. użytkowej 63m2 posadowionym na w/w działce.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 464 położonej w Podwierzbiu odbył się w dniu 7 lutego 2019 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w Podwierzbiu bezpośrednio przy drodze wiejskiej o nawierzchni asfaltowej. W odległości około 2 kilometrów przebiega trasa wojewódzka 801 Warszawa – Puławy.

Nieruchomość ma dość regularny kształt zbliżony do prostokąta i zróżnicowaną opadającą w kierunku południowym konfigurację terenu utrudniającą zagospodarowanie.

Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej zlewni mleka.

Opis budynku:

Jest to budynek murowany, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony.

Wykonany sposobem tradycyjnym z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów.

Budynek wybudowany w latach 70.

Fundamenty i ławy betonowe wylewane.

Ściany nadziemia mur warstwowy z suporexu oraz cegły silikatowej pojedynczej.

Stropodach jednospadowy betonowy wylewany, kryty papą z daszkiem nad rampą kryty blachą.

Posadzki betonowe wylewane.

Tynki cementowo wapienne z lamperią olejową.

Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna drewniana typowa oraz zewnętrzna obita blachą.

Rampa towarowa szerokości 1m na długości ok. 12 m budynku z płytą betonową wylewaną.

Instalacje:

- elektryczna

- wodno kanalizacyjna z własnym ujęciem wody i szambem.

Wszystkie instalacje są do wymiany.

Parametry budynku /wymiary nieregularne/:

- pow. zabudowy – 78,4m2

- pow. użytkowa – 63,0m2

Teren wiejski uzbrojony jest w sieć:

- elektryczną

- wodociągową

Budynek liczy ok. 50 lat i jest w niezadawalającym stanie technicznym.

Konstrukcja budynku wykazuje rysy pęknięć pionowych.

Występuje znaczne zagrzybienie ścian i stropodachu.

Tynki wewnętrzne i częściowe zewnętrzne wymagają remontu.

Pokrycie dachowe i obróbka blacharska wymagają wymiany.

Od frontu wysoka rampa w słabym stanie utrudnia wejście do budynku.

Reasumując budynek wymaga remontu kapitalnego lub rozbiórki.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

- Dla obszaru na którym położona jest opisana nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość położona w obszarze oznaczonym symbolem ,,RM/MN/ML” – tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej.

- na działkę oznaczoną nr 464 położoną w Podwierzbiu nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza: 14 500,- zł na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

Wysokość wadium: 1 500 zł

Postąpienie ( minimum ): 150 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku

Kultury w Maciejowicach ul. Rynek 2 o godzinie 10.00 (w kawiarence).

WARUNKI PRZETARGU:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 12 kwietnia 2019 roku przelewem na konto Urzędu Gminy

Maciejowice: BS Łaskarzew O/Maciejowice.

Nr rachunku: 45 9217 0001 0030 0445 2000 0060.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.

Na dowodzie wpłaty prosimy wpisać ,,Przetarg Podwierzbie działka 464”

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

3. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty:

1) dowód wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie biorą udział osobiście lub jeden z małżonków, okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Osoby reprezentujące osoby fizyczne okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważnionego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

4) Osoby fizyczne zamierzające nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu).

5) W przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej –

aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem przetargu)

wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób

reprezentujących.

4. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

5. Dla uczestnika, który przetarg wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu działki. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

6.Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika

przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu

notarialnego.

7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik

zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9. Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie przed zawarciem aktu

notarialnego.

10. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako

nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia

rozstrzygnięcia przetargu.

11. Wznowienie granic nieruchomości następuje staraniem i na koszt nabywcy.

12. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.

13. Wójt Gminy Maciejowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych

powodów.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Maciejowicach ul. Rynek 7 lub pod telefonem nr: (0-25) 682-57-37 w. 18. W dni robocze

w godzinach 8.00-16.00.


Wójt Gminy Maciejowice

/-/ Tomasz Kwiatkowski


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie