Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 października 2013 13:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Maciejowice zawiadamia, że w dniu 6 listopada 2013 roku o godz. 9ºº w Gminnym Ośrodku Kultury  w Maciejowicach odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Maciejowice .

OR. 0002.XXXIII.2013                                                                           Maciejowice, 2013 – 10 – 29

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

                Przewodniczący Rady Gminy Maciejowice zawiadamia, że w dniu 6 listopada 2013 roku o godz. 9ºº w Gminnym Ośrodku Kultury  w Maciejowicach odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Maciejowice .

Proponowany porządek obrad:     

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
 3. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2014 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maciejowice                  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Maciejowice na lata 2013 – 2024.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Maciejowice na 2013 rok.
 3. Informacja z realizacji i funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                       /-/ Jacek Łoskot
Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie