Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 marca 2012 14:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy Maciejowice

OR. 0002.XVII.2012                                                                    Maciejowice, 2012 – 03 – 16


ZAWIADOMIENIE


                Przewodniczący Rady Gminy Maciejowice zawiadamia, że w dniu 23 marca 2012 roku o godz. 10ºº w Gminnym Ośrodku Kultury  w Maciejowicach odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Maciejowice.
Proponowany porządek obrad:     
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z XV i XVI sesji Rady Gminy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Maciejowice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to przysługuje w 2012 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maciejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania  taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maciejowice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia prefinansowania z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 projektu pod nazwą „Modernizacja obiektów sportowych w miejscowości Samogoszcz”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maciejowice na lata 2012 – 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Maciejowice na 2012 rok.
13. Sprawozdanie z działalności GOPS i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok.
14. Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2011 rok.
15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
16. Interpelacje i wnioski radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Jacek Łoskot

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie