Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 kwietnia 2018 15:11 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną lub powstałych przy wykonywaniu polowania.

1. Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystąpiła szkoda, zgłasza ją w formie pisemnej (druk wniosku w załączeniu) do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody tj. do Wójta Gminy.

2. Ostateczne szacowanie i ustalanie szkody poprzedza się dokonaniem oględzin, które dokonuje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody.

3. Ostatecznego szacowania oraz określenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dniem sprzętu uszkodzonej upraw, a w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 7 ustawy Prawo łowieckie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3.

4. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel lub posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić organ wykonawczy gminy w formie pisemnej (druk w załączeniu), w terminie 7 dni przed planowany sprzętem.

4. W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się jedynie ostatecznego szacowania.


5. Przy ostatecznym szacowaniu szkód wyrządzonych w uprawach rolnych wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, jeżeli szkoda powstała:

• W okresie do dnia 15 kwietnia- w wysokości 25% kwoty odszkodowania,
• W okresie od dnia 16 kwietnia do dnia 20 maja- w wysokości 40% kwoty odszkodowania,
• W okresie od dnia 21 maja do dnia 10 czerwca- w wysokości 60% kwoty odszkodowania,
• W okresie od dnia 11 czerwca- w wysokości 85% kwoty odszkodowania.

6. Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

7. Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu z oględzin albo ostatecznego szacowania.

Powyższe zasady określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272) oraz w ustawie o zmianie ustawy- Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 marca 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 651)


Dnia 31 stycznia 2011r. weszła wżycie Uchwała Nr 9/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących od 2011r.
Rolnikom którzy nie dokonali sprzętu upraw lub płodów rolnych w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie (określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały), nie przysługuje odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne.KOŁA ŁOWIECKIE
DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY MACIEJOWICE


Koło Łowieckie „ORZEŁ” (obwód nr 497)
Ul. Batalionów Chłopskich 30
08-400 Garwolin

Koło Łowieckie „Kółko Myśliwskie” w Garwolinie (obwód nr 519)
Wilchta 42a
08-412 Borowie

Koło Łowieckie „BÓBR” (obwód nr 523)
ul. Osmańska 5
02-823 Warszawa
tel. (22) 621 29 59

Koło Łowieckie „URSUS” (obwód nr 510)
Ul. Dworcowa 11a
05-820 Piastów

Koło Łowieckie „SOBOL” (obwód nr 518)
Ul. Kownacka 25
08-460 Sobolew

Nadleśnictwo Garwolin

(obwód wyłączny Nadleśnictwa Garwolin nr 498)

Miętne, ul. Główna 3

08-400 Garwolin

tel. 25 682 88 04


REJONIZACJA OBWODÓW:


Koło Łowieckie ”ORZEŁ”

o część m. Polik

o część m. Pogorzelec

o część m. Oronne


Koło Łowieckie „Kółko Myśliwskie” w Garwolinie

o część m. Maciejowice

o Oblin

o Oblin-Grądki

o Oblin-Korczunek

o część m. Podoblin

o Przewóz

o Antoniówka Świerżowska

o Antoniówka Wilczkowska

o Podstolice

o Topolin

o część m. Podłęż

o część m. Domaszew

o Pasternik

o Kraski Górne

o Kraski Dolne

o Nowe Kraski

o Budy Podłęskie


Koło Łowieckie „BÓBR”

o część m. Maciejowice

o Tyrzyn

o Wróble-Wargocin

o Kobylnica

o Kochów

o Kochów Kępa

o Strych

o Kawęczyn

o Uchacze

o część m. Oronne

o Podzamcze

o Malamówka


Koło łowieckie „URSUS”

o Leonów

o część m. Podłęż

o część m. Domaszew

o część m. Pogorzelec

o część m. Polik

o część m. Podoblin

o część m. Maciejowice


Koło Łowieckie „SOBOL”

o część m. Oronne


Nadleśnictwo Garwolin

obwód wyłączny Nadleśnictwa Garwolin

o Samogoszcz

o Bączki

o Ostrów

o Podwierzbie

o Kępa Podwierzbiańska

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie