Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 września 2018 10:56 | wersja 3 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną lub powstałych przy wykonywaniu polowania.

1. Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystąpiła szkoda, zgłasza ją w formie pisemnej (druk wniosku w załączeniu) do dzierżawcy albo zarządcy właściwego obwodu łowieckiego.

2. Ostateczne szacowanie i ustalanie szkody poprzedza się dokonaniem oględzin, które dokonuje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody.

3. O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, a w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 7 – w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3.

4. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, w formie pisemnej (druk w załączeniu), w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

4. W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się jedynie ostatecznego szacowania.


5. Przy ostatecznym szacowaniu szkód wyrządzonych w uprawach rolnych wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, jeżeli szkoda powstała:

 • W okresie do dnia 15 kwietnia- w wysokości 25% kwoty odszkodowania,
 • W okresie od dnia 16 kwietnia do dnia 20 maja- w wysokości 40% kwoty odszkodowania,
 • W okresie od dnia 21 maja do dnia 10 czerwca- w wysokości 60% kwoty odszkodowania,
 • W okresie od dnia 11 czerwca- w wysokości 85% kwoty odszkodowania.
 • 6. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

  7. Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu z oględzin albo ostatecznego szacowania.

  Powyższe zasady określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272) oraz w ustawie o zmianie ustawy- Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 czerwca 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1507)

  Dnia 31 stycznia 2011r. weszła wżycie Uchwała Nr 9/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących od 2011r.
  Rolnikom którzy nie dokonali sprzętu upraw lub płodów rolnych w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie (określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały), nie przysługuje odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne.


  KOŁA ŁOWIECKIE
  DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY MACIEJOWICE


  Koło Łowieckie „ORZEŁ” (obwód nr 497)
  Ul. Batalionów Chłopskich 30
  08-400 Garwolin

  Koło Łowieckie „Kółko Myśliwskie” w Garwolinie (obwód nr 519)
  Wilchta 42a
  08-412 Borowie

  Koło Łowieckie „BÓBR” (obwód nr 523)
  ul. Osmańska 5
  02-823 Warszawa
  tel. (22) 621 29 59

  Koło Łowieckie „URSUS” (obwód nr 510)
  Ul. Dworcowa 11a
  05-820 Piastów

  Koło Łowieckie „SOBOL” (obwód nr 518)
  Ul. Kownacka 25
  08-460 Sobolew

  Nadleśnictwo Garwolin

  (obwód wyłączny Nadleśnictwa Garwolin nr 498)

  Miętne, ul. Główna 3

  08-400 Garwolin

  tel. 25 682 88 04

  REJONIZACJA OBWODÓW:


  Koło Łowieckie ”ORZEŁ”

  o część m. Polik

  o część m. Pogorzelec

  o część m. Oronne


  Koło Łowieckie „Kółko Myśliwskie” w Garwolinie

  o część m. Maciejowice

  o Oblin

  o Oblin-Grądki

  o Oblin-Korczunek

  o część m. Podoblin

  o Przewóz

  o Antoniówka Świerżowska

  o Antoniówka Wilczkowska

  o Podstolice

  o Topolin

  o część m. Podłęż

  o część m. Domaszew

  o Pasternik

  o Kraski Górne

  o Kraski Dolne

  o Nowe Kraski

  o Budy Podłęskie


  Koło Łowieckie „BÓBR”

  o część m. Maciejowice

  o Tyrzyn

  o Wróble-Wargocin

  o Kobylnica

  o Kochów

  o Kochów Kępa

  o Strych

  o Kawęczyn

  o Uchacze

  o część m. Oronne

  o Podzamcze

  o Malamówka


  Koło łowieckie „URSUS”

  o Leonów

  o część m. Podłęż

  o część m. Domaszew

  o część m. Pogorzelec

  o część m. Polik

  o część m. Podoblin

  o część m. Maciejowice


  Koło Łowieckie „SOBOL”

  o część m. Oronne


  Nadleśnictwo Garwolin

  obwód wyłączny Nadleśnictwa Garwolin

  o Samogoszcz

  o Bączki

  o Ostrów

  o Podwierzbie

  o Kępa Podwierzbiańska

  Pliki do pobrania

  Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

  Logowanie