Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 lutego 2019 14:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Maciejowice ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 880 o pow. 665m2 położoną w Maciejowicach przy ul. Lubelskiej.

Maciejowice, dnia 28 lutego 2019 r.

RI.6840.4.2018

Wójt Gminy Maciejowice ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej

w Maciejowicach przy ul. Lubelskiej.

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

w (m2)

Cena

wywoławcza

netto

Wadium

[zł]

Termin przetargu

Nr KW

Minimalna

Wysokość postąpienia

[zł]

1.

880

665 m2

44.000 zł +23% podatku VAT

4.400 zł

03.04.2019

godz. 1000

SI1G/00003999/9

440 zł

Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, działka położona na terenie oznaczonym symbolem ,,MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Zgodnie z art. 4 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania warunki zabudowy, ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 1-5 cytowanej ustawy istnieje możliwość zabudowy w/w działki w nawiązaniu do formy na działkach sąsiednich.

Na działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 880 została wydana pozytywna decyzja

o warunkach zabudowy Nr 3/2016 z dnia 30.03.2016 roku, polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Opis nieruchomości:

Działka nr 880 jest niezabudowana położona w Maciejowicach przy ul. Lubelskiej. Kształt zbliżony do prostokąta. Działka położona w Maciejowicach bezpośrednio przy ul. Lubelskiej stanowiącej jednocześnie drogę wojewódzką 801 Warszawa-Puławy. Przedmiotowa nieruchomość sąsiaduje z nieruchomościami zabudowanymi o funkcji mieszkalnej.

W pobliżu znajdują się najważniejsze instytucje i urząd gminy, placówki handlowo-usługowe i gastronomiczne, a także kościół parafialny.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. Odległość od Garwolina ok. 28 km, natomiast od centrum Warszawy ok. 80 km.

Teren uzbrojony jest w sieć: elektryczną, wodociągową, gazową i kanalizacyjną.

Działka posiada dość regularny kształt prostokąta oraz płaską konfigurację terenu.

Nieruchomość posiada ogrodzenie metalowe wraz z metalową bramą.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku

Kultury w Maciejowicach ul. Rynek 2 o godzinie 10.00 (w kawiarence).

WARUNKI PRZETARGU:

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2019 roku przelewem na konto Urzędu Gminy Maciejowice: BS Łaskarzew O/Maciejowice.

Nr rachunku: 45 9217 0001 0030 0445 2000 0060.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.

Na dowodzie wpłaty prosimy wpisać ,,Przetarg Maciejowice działka 880”

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

3. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty:

1) dowód wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie biorą udział osobiście lub jeden z małżonków, okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Osoby reprezentujące osoby fizyczne okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważnionego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

3) Osoby fizyczne zamierzające nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (sporządzonego nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą przetargu).

4) W przypadku osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej –

aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem przetargu)

wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób

reprezentujących.

4. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

5. Dla uczestnika, który przetarg wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu działki. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

6. Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika

przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu

notarialnego.

7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik

zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9. Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie przed zawarciem aktu

notarialnego.

10. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako

nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia

rozstrzygnięcia przetargu.

11. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.

12. Nieruchomość posiada wznowione znaki graniczne.

13. Wójt Gminy Maciejowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych

powodów.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Maciejowice ul. Rynek 7 lub pod telefonem nr: (0-25) 682-57-37 w. 18. W dni robocze w godzinach 8.00-16.00.

Wójt Gminy Maciejowice

/-/ Tomasz Kwiatkowski

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie