Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 czerwca 2019 10:30 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Ogłoszenie Wójta Gminy Maciejowice

o przeprowadzeniu konsultacji projektu zmiany Programu współpracy Gminy Maciejowice z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Ogłoszenie

Wójta Gminy Maciejowice


Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dn. 2018 r. poz. 450, z póź. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XLIII/263/2010 Rady Gminy Maciejowice z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu zmiany uchwały nr XLIV/281/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Przedmiot i cel konsultacji: uzyskanie opinii na temat projektu zmiany uchwały nr XLIV/281/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 05.06.2019 r. do 19.06.2019 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne na formularzu, który można pobrać na stronie internetowej Urzędu www.maciejowice.pl.

Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Maciejowice

Uprawnionym organizacjom przysługuje prawo zgłoszenia opinii i uwag do projektu na przygotowanym formularzu, w wyznaczonym terminie.

Uwagi lub opinie dotyczące projektu należy przedłożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Maciejowice ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice w pok. nr 5

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Konsultacje mają charakter opiniodawczy.


Wójt

/-/ Tomasz Kwiatkowski

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie