Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 stycznia 2012 10:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

OGŁOSZENIE O NABORZE NR  4 / 11

na podstawie  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U.  Nr  223, poz. 1458 z późn. zm.)

WÓJT GMINY MACIEJOWICE

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę

Liczba lub wymiar etatu: 1

I. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania związane

   z zatrudnieniem na danym stanowisku:

1. Niezbędne:

       1)  obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

       2)  niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

       3)  nieposzlakowana opinia;

       4)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

       5) wykształcenie wyższe,

 6) minimum 2-letni staż pracy,

7) znajomość ustaw: o  samorządzie gminnym, ochronie danych osobowych o ochronie informacji niejawnych

       8) biegła obsługa komputera (Microsoft Office, środowisko Windows)

2. Dodatkowe:

1)        umiejętność pracy w zespole,

2)        systematyczność,

3)        terminowość załatwiania spraw,

4)        umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,

5)        odpowiedzialność,

6)        komunikatywność,

7)        dyspozycyjność.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1. Wykonywanie zadań obronnych, w tym:

     - opracowywanie corocznych wytycznych oraz planów zasadniczych przedsięwzięć  w zakresie wykonywania zadań obronnych,

     - opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także udział w  organizowaniu szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,

     - opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz jego aktualizowanie.

2. Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym:

    - dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na terenie gminy,

    - opracowywanie oraz aktualizowanie planu obrony cywilnej gminy,

    - opracowywanie i uzgadnianie corocznych wytycznych oraz planów zasadniczych

      przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.

3. Wykonywanie zadań z zakresu  zarządzania kryzysowego, w tym:

    - współudział, koordynacja i realizacja przygotowywanych projektów uchwał, zarządzeń,  programów, procedur reagowania kryzysowego i siatek bezpieczeństwa oraz sposobów zarządzania w sytuacjach kryzysowych przy pomocy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

      - monitorowanie, prognozowanie działań w zakresie zapobiegania i likwidacji  nadzwyczajnych zagrożeń,

      - opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia gminnego planu reagowania  kryzysowego oraz jego aktualizowanie,

4. Prowadzenie rejestracji oraz rejestru osób podlegających rejestracji oraz wykazu osó podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej.

5.Prowadzenie kancelarii tajnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.  Prowadzenie całości spraw związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie.

7. Prowadzenie spraw z zakresu współdziałania z organami ścigania i wymiaru  Sprawiedliwości.

Zadania dodatkowe:

- współpraca z innymi organami władzy publicznej,

- wymiana informacji wewnątrz urzędu,

III. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2)      kwestionariusz osobowy,

3)      list motywacyjny,

4)      kserokopia dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały dokumentów do wglądu),

5)      kserokopie świadectw pracy,

6)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

7)      oświadczenie kandydata o niekaralności,

8)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

9)      ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców,

Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 6 stycznia 2012 r. do godz.1600.

- osobiście w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, Rynek 7

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Maciejowicach, Rynek 7,

  08-480 Maciejowice z dopiskiem „Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie              z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”. Uwaga:

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminyw Maciejowicach (bip.maciejowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  w Maciejowicach.

Maciejowice, dnia  20.12.2011 r.

                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                               Sylwester Dymiński

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie