Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 czerwca 2018 15:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE100 SDR 11RC

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, ul. Szczecińska 4, 05-300 Mińska Mazowiecki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję Wójta Gminy Maciejowice Nr 4/2018 z dnia 29 maja 2018 r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE100 SDR 11RC”, zlokalizowanej na części działki o nr ewid.: 521położonej w miejscowości Kochów oraz na części działki o nr ewid.: 1240 położonej w miejscowości Kobylnica, gm. Maciejowice.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, niniejszego obwieszczenia może strona zapoznać się z zamierzeniami inwestora w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, pok. nr 7.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia treści niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy

/-/ Sylwester Dymiński

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie