Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 czerwca 2018 15:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE

Budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) Wójt Gminy w Maciejowicach zawiadamia o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE”, zlokalizowanej na części działki o nr ewid.: 232 położonej w miejscowości Podzamcze, i na części działek o nr ewid. 925, 449/1, 451/2 położonych w miejscowości Oronne, gm. Maciejowice.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, niniejszego obwieszczenia może strona zapoznać się z zamierzeniami inwestora w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, pok. nr 6.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia treści niniejszego obwieszczenia.

Z up. Wójta

/-/ Ryszard Brodziak

Z-ca Wójta

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie