Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 maja 2018 14:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø63 w miejscowości Kochów

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), Wójt Gminy Maciejowice zawiadamia strony postępowania, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø63”, zlokalizowanej na części działki nr ewid. 521, położonej w miejscowości Kochów oraz na części działki nr ewi. 1240 położonej w miejscowości Kobylnica, gm. Maciejowice.

Strony, ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą w siedzibie Urzędu Gminy
w Maciejowicach, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600, zapoznać się z zebranymi dowodami, wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy w Maciejowicach
w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po upływie w/w terminu zostanie wydane rozstrzygnięcie sprawy, co do jej istoty.


Wójt Gminy Maciejowice

/-/ Sylwester Dymiński

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie