Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 lipca 2019 08:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV, na terenie działki nr 670/2 położonej w miejscowości Oblin, gmina Maciejowice oraz na terenie działek nr ewid. 53, 55, 17/6 położonych w miejscowości Podoblin, gmina Maciejowice.

Maciejowice, dnia 10 lipca 2019 r.

RI.6733.4.2019

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania na wniosek PGE Dystrybucja S. A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marka Maraszka firma Electrocontrol S.C. Maciej Czaja, Marek Maraszek, ul. Elektronowa 2, bud. C, piętro 3, 03-219 Warszawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV, na terenie działki nr 670/2 położonej w miejscowości Oblin, gmina Maciejowice oraz na terenie działek nr ewid. 53, 55, 17/6 położonych w miejscowości Podoblin, gmina Maciejowice.

Zgodnie z art. 10 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium prowadzonego postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia treści niniejszego obwieszczenia.

Z przedłożoną dokumentacją strony mogą zapoznać się, uzyskać wyjaśnienia pod nr tel. 25/ 682-57-37 wew. 21 oraz składać pisemne wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice.

Z up. Wójta

/-/ Sebastian Kieliszek

Sekretarz Gminy

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie