Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 stycznia 2019 15:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OBWIESZCZENIE

Plan polowań zbiorowych Nadleśnictwo Garwolin.

Maciejowice, dnia 8 stycznia 2019r.

RI.6150.2.2019

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Maciejowice działając na podstawie art.42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2033 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 498, odbędą się polowania zbiorowe (polowania redukcyjne w związku z ASF) organizowane przez Nadleśnictwo Garwolin.

Lp.

Termin polowania

Obwód

Rejon polowania

Gatunek zwierzyny

1

12.01.2019

godz. 800-1600

498

Uścieniec, Bączki, Cyganówka

Dzik, lis, kuna, jenot, tchórz

2

19.01.2019

godz. 800-1600

498

Uścieniec, Bączki, Cyganówka

Dzik, lis, kuna, jenot, tchórz

3

26.01.2019

godz. 800-1600

498

Uścieniec, Bączki, Cyganówka

Dzik, lis, kuna, jenot, tchórz

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Maciejowicach oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.


Z up. Wójta

/-/ Beata Rulak-Fryc

Z-ca Wójta

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie