Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 czerwca 2019 15:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

INFORMACJA

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w wyborach w 2015 r.
na kadencję 2016-2019. W związku z powyższym Rada Gminy Maciejowice najpóźniej w październiku bieżącego roku dokona wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

Maciejowice, dnia 10 czerwca 2019 r.

OR.533.1.2019

INFORMACJA

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w wyborach w 2015 r.
na kadencję 2016-2019. W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) Rada Gminy Maciejowice najpóźniej w październiku bieżącego roku dokona wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do:

 • Sądu Rejonowego w Garwolinie – 1 ławnik (Wydział Rodzinny),
 • Sądu Okręgowego w Siedlcach – 1 ławnik (Wydział Cywilny).

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 CZERWCA 2019 R.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

 • prezesi właściwych sądów;
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia - Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 693. (Wzór karty zgłoszenia do pobrania pod informacją).

Do karty zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 • dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego,
 • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego - koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji - jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 3 m-ce przed dniem zgłoszenia.
 • imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób - gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy w Maciejowicach oraz ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.maciejowice.pl.

Wypełnione karty zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów można składać w terminie
do dnia 30 czerwca 2019 roku:

- osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Maciejowicach, Rynek 7
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00,

- za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu) na adres:

Urząd Gminy w Maciejowicach,

Rynek 7,

08-480 Maciejowice

z dopiskiem „WYBORY ŁAWNIKÓW”.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2019 r. oraz zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych zostaną pozostawione bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

WÓJT

/-/ Tomasz Kwiatkowski

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie