Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 stycznia 2019 09:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

INFORMACJA

Rekrutacja do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice na rok szkolny 2019/2020

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MACIEJOWICE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym określony przez Wójta Gminy Maciejowice

Termin w postępowaniu uzupełniającym określony przez Wójta Gminy Maciejowice

1

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

22.02.2018-28.02.2019

nd

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2019 – 29.03.2019 r.

06.06.2019 – 17.06.2019 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23.04.2019 r.

27.06.2019 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

24.04.2019 – 30.04.2019 r.

01.07.2019 – 03.07.2019 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

10.05.2019 r.

05.07.2019 r.

Kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice oraz liczba punktów dla każdego kryterium:

1) obydwoje rodzice lub samotny rodzic kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego lub uczą się w trybie dziennym – 40 pkt

2)deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu ponad 7 godz. dziennie – 10 pkt

3)deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu ponad 6 godz. dziennie – 8 pkt

4)rodzeństwo kandydata uczęszczające do tej samej placówki – 6 pkt

5)rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub pomocą społeczną, co najmniej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola – 2 pkt.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/w kryteriów:

1) zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę, zaświadczenie o wpisie
do CEiDG, oświadczenie o wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego (ew. nakaz podatkowy), zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym trybie studiów – aktualne na dzień składania dokumentów,

2)oświadczenie rodziców o deklarowanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu,

3)oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej placówki,

4) dokument potwierdzający objęcie rodziny nadzorem kuratorskim
lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie