Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

5 kwietnia 2019 13:03 | wersja 5 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Najnowsza wersja

INFORMACJA

PROCEDURA AWANSU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROCEDURA AWANSU
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły/przedszkola za zgodność z oryginałem,
 • kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego poświadczona przez dyrektora szkoły/przedszkola za zgodność z oryginałem,
 • zaświadczenie dyrektora szkoły/przedszkola o:

- wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

- dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,

- przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

 • kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona przez dyrektora szkoły/przedszkola za zgodność z oryginałem;
 • kopia karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczona przez dyrektora szkoły/przedszkola za zgodność z oryginałem.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
 • Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Tryb odwoławczy:
Organ nadzoru pedagogicznego.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Maciejowicach – sekretariat

Osoba odpowiedzialna:

Elżbieta Mądra

inspektor ds. oświaty

tel. (025) 682-57-37 w. 30

Pliki do pobrania

 

5 kwietnia 2019 12:26 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Najnowsza wersja

INFORMACJA

PROCEDURA AWANSU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROCEDURA AWANSU
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły/przedszkola za zgodność z oryginałem,
 • kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego poświadczona przez dyrektora szkoły/przedszkola za zgodność z oryginałem,
 • zaświadczenie dyrektora szkoły/przedszkola o:

- wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

- dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,

- przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

 • kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona przez dyrektora szkoły/przedszkola za zgodność z oryginałem;
 • kopia karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczona przez dyrektora szkoły/przedszkola za zgodność z oryginałem.
Opłaty:


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Tryb odwoławczy:

Miejsce złożenia wniosku:




Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

1. Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

2. Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Osoba odpowiedzialna:

Elżbieta Mądra

inspektor ds. oświaty

tel. (025) 682-57-37 w. 30

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie