Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 września 2014 11:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

INFORMACJA

PROCEDURA AWANSU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Podstawa prawna:

1)Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191),

2)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393
z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego;

2) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (poświadczone kopie);

3) akt nadania stopnia awansu zawodowego (poświadczona kopia);

4) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego
w poprzednim miejscu zatrudnienia;

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

1. Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

2. Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Tryb odwoławczy:

Organ nadzoru pedagogicznego.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Maciejowicach - sekretariat

ul. Rynek 7

08-480 Maciejowice

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

Osoba odpowiedzialna:

Elżbieta Mądra

inspektor ds. oświaty

tel. (025) 682-57-37 w. 15

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie