Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 marca 2006 14:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Urząd Gminy M

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIE ZALEGANIU Z OPŁATAMI, POSIADANIU GRUNTÓW, DOCHODOWOŚCI, OPŁACANIU SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ROLNIKÓW

Podstawa Prawna:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z ),
  • ustawa z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2004r. Nr 253, poz. 2532 z późn.. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. Nr 10, poz. 117 z późn. zm.) 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia ( wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza załączonego do karty.

Opłaty:

  • Zaświadczenie o posiadaniu użytków rolnych jest zwolnione z opłaty
  • Zaświadczenie o posiadani gruntów i dochodów z gospodarstwa 11 zł w znakach skarbowych
  • Zaświadczenie o nie zaleganiu 15 zł. w znakach skarbowych
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu 5 zł. w znakach skarbowych

Ustawowy termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Maciejowice w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Podinspektor Henryka Mazur  tel. (025) 682-57-37,   tel./fax. (025) 683-20-31

Formularz do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Inne informacje:

Wniosek można złożyć za pośrednictwem poczty, bądź w kancelarii w Urzędzie w pok. Nr  4 (na parterze)

Opracowała: Podinspektor do spraw wymiaru podatku i opłat lokalnych -  Henryka Mazur

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie