Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 marca 2015 11:18 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Maciejowicach (www.bip.maciejowice.pl).

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie określonej we wniosku.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Opłaty

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Termin załatwienia

Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, urząd powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do urzędu.

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Siedlcach

W przypadku bezczynności urzędu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Pliki do pobrania

  • Zarządzenie Nr 104/2011 Wójta Gminy Maciejowice z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej. Zarz_104_2011.doc 25 kB

    Zarządzenie Nr 104/2011 Wójta Gminy Maciejowice z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej.

  • Wzór formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej. WNIOSEK.rtf 23 kB

    Wzór formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie