Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 kwietnia 2006 15:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Rejestry i ewidencje

   Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i zwiazków międzygminnych, istnieje  obowiązek kwalifikowania i gromadzenia akt powstających w toku działalności urzędu w określony, jednolity sposób. Określone są również obowiązki prowadzenia rejestrów i ewidencji. Prowadzenie innych rejestrów jest uzasadnione w przypadku spraw jednorodnych i masowo napływających i pozwala na gromadzenie informacji w sposób  uporządkowany.

     W archiwach gromadzi się materiały archiwalne oraz dokumentacje niearchiwalną. Do materiałów archiwalnych zalicza się dokumentację mającą trwałą wartość historyczną, przewidzianą do przekazania do archiwum państwowego. Dokumentacją nierchiwalną jest dokumentacja mająca czasowo znaczenie praktyczne. Przechowuje się ją w archiwum zakładowym przez okres ustalony obowiązującymi przepisami prawa.

Wykaz rejestrów i ewidencji

1.Stanowisko ds. obsługi organów gminy

- Rejestr  uchwał Rady Gminy w  Maciejowicach
- Rejestr  wniosków i interpelacji  radnych

2. Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych

- Rejestr zarządzeń Wójta Gminy
- Rejestr kontroli
- Rejestr skarg i wniosków
- Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
- Ewidencja szkoleń
- Ewidencja czasu pracy pracowników Urzędu Gminy

3. Referat  Finansów i  Budżetu

- Rejestr umów
     
4. Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej

- Ewidencja działalności gospodarczej

5. Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych


- Ewidencja podatników podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych
- Ewidencja wydanych zaświadczeń o stanie majątkowym
- Ewidencja tytułów wykonawczych wystawionych na osoby zobowiązane do zapłaty należności pieniężnych, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalenia lub określenia i pobierania
- Rejestr zezwoleń oraz decyzji o cofnięciu sprzedaży napojów alkoholowych

6. Stanowisko ds. oświaty

- Rejestr mienia komunalnego

7. Stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami

- Rejestr użytkowników wieczystych
- Rejestr umów użyczenia
- Rejestr umów dzierżawy gruntów mienia komunalnego
- Rejestr decyzji o nadaniu numeru budynku mieszkalnego

8. Stanowisko ds. obronnych i wojskowych

- Rejestr najemców lokali mieszkalnych
- Rejestr najemców lokali użytkowych
- Rejestr przedpoborowych

9. Stanowisko ds. planowania przestrzennego, inwestycji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, pozyskiwania środków finansowych

- Rejestr zamówień publicznych
- Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
- Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
- Rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
- Rejestr zaświadczeń wydanych na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego

10. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

- Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych
- Rejestr wydanych decyzji o wymeldowaniu i zameldowaniu
- Rejestr wyborców
- Ewidencja ludności


11. Stanowisko ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony środowiska i obrony cywilnej

- Rejestr wniosków i  pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów

KARTA INFORMACYJNA

Sprawa: Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowychMiejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Maciejowice Rynek 7, 08-480 Maciejowice

tel. (025) 682-57-37 tel./fax  (25) 683-20-31

Komórka odpowiedzialna: Komórki organizacyjne według zakresu prowadzonych sprawWymagane dokumenty: Opłaty: Opłata skarbowa :
- od wniosku - 5,00 zł
Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni.Tryb odwoławczy i opłaty: Odmowa udostępnienia następuje w formie pisemnej, w formie prawnej stwarzającej możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia do organu wyższego szczeblaUwagi: Formularz wniosku nie jest obowiązkowy. Administratorem danych jest Wójt Gminy Maciejowice.
Znaki opłaty skarbowej można nabyć w Kasie Urzędu Gminy na parterze.

  Zasady udostępniania danych z ewidencji, rejestrów archiwów, zgodnie z przepisami szczególnymi określone są w kartach informacyjnych, według zakresu spraw prowadzonych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu. Najczęściej, na podstawie prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów wydaje się zaświadczenia na zasadach określonych w kartach informacyjnych dotyczących “Załatwiania spraw”

 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie