Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 października 2016 10:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Maciejowicach w celu ich ponownego wykorzystywania

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;
 2. udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej;
 3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.


Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

 1. dla informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej - Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
  1. poinformowania o źródle (adres strony BIP podmiotu), czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
  2. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
  3. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
  2. dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek - Gmina Maciejowice określi ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.


Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Informacje sektora publicznego udostępniane są w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Urząd może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:

• koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
• koszty elektronicznych nośników danych;
• koszty pracy dodatkowej;
• koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.


Ww. opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.


Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, ze zm.5), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie