Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 lutego 2012 09:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze specjalista - ternera środowiskowego

OGŁOSZENIE O NABORZE NR  1 /2012
na podstawie  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U.  Nr  223, poz. 1458 z późn. zm.)

WÓJT GMINY MACIEJOWICE

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
specjalista - trener środowiskowy
Zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę od 1 marca 2012 roku
Liczba lub wymiar etatu: 1

I. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania związane z zatrudnieniem na danym stanowisku:
1. Niezbędne:
1)obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
2)niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
3)nieposzlakowana opinia;
4)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
5) wykształcenie wyższe o  kierunku wychowanie fizyczne,
6) posiadanie uprawnień instruktora lub trenera,
7) minimum 3-letni staż pracy,
8) obsługa komputera (Microsoft Office, środowisko Windows).
2. Dodatkowe:
1)umiejętność pracy w zespole,
2)systematyczność,
3)odpowiedzialność,
4)komunikatywność,
5)dyspozycyjność.
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
1.Obsługa zespołu boisk sportowych „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym w Maciejowicach.
2. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie.
3. Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także organizowanie i przeprowadzanie innych – form zajęć sportowych i rekreacyjnych zgodnych ze szczegółowym harmonogramem.
4.  Prowadzenie rejestru użytkowników obiektu.
5. Przygotowanie sprawozdań okresowych z działań realizowanych na obiekcie.
6. Prowadzenie dziennika pracy.
7. Prowadzenie harmonogramu planowanych godzin pracy na obiekcie.
8. Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie kompleksu boisk sportowych.               
9. Dbałość o sprzęt i wyposażenie znajdujące się na terenie zespołu boisk sportowych.
10.Egzekwowanie w stosunku do osób znajdujących się na terenie zespołu boisk poszanowania udostępnionego sprzętu i wyposażenia.
11. Dbanie o porządek oraz czystość na obiekcie.
12. Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012" w Maciejowicach.
III. Wymagane dokumenty:
1)życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
2)kwestionariusz osobowy, wg wzoru udostępnionego na stronie BIP,
3)list motywacyjny,
4)kserokopia dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały dokumentów do wglądu),
5)kserokopie świadectw pracy,
6)kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
7)oświadczenie kandydata o niekaralności,
8)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
9)ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców,

Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 24 lutego 2012 r. do godz.16.00.
- osobiście w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, Rynek 7
- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Maciejowicach, Rynek 7,
  08-480 Maciejowice z dopiskiem „Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze specjalista - trener środowiskowy”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Uwaga:
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy  w Maciejowicach (bip.maciejowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Maciejowicach.

Maciejowice, dnia  09.02.2012 r.

                                                                                      Wójt

                                                                            /-/ Sylwester Dymiński

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie