Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 marca 2012 13:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy unijnych

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/12
na podstawie  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U.  Nr  223, poz. 1458 z późn. zm.)

WÓJT GMINY MACIEJOWICE

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycyjnym:
ds. pozyskiwania funduszy unijnych
Zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę
Liczba lub wymiar etatu: 1

I. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania związane z zatrudnieniem na danym stanowisku:
1)niezbędne:
a) posiada obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
d) nie karanie za przestępstwo popełnione umyślnie,
e) nieposzlakowana opinia,
f) posiada wykształcenie:
   - wyższe (preferowana specjalność: zarządzanie funduszami Unii Europejskiej, finanse i rachunkowość),
g) znajomość przepisów  prawa Unii Europejskiej, ustawy o  samorządzie gminnym, o finansach  publicznych,  Prawo zamówień publicznych,  Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
h) znajomość zasad funkcjonowania Unii Europejskiej i problematyki funduszy strukturalnych, w tym zasad kwalifikowania wydatków na działania współfinansowane z funduszy unijnych,
i) umiejętność interpretacji przepisów prawa wspólnotowego i polskiego,
j)  biegła obsługa komputera (Microsoft Office, środowisko Windows).
2)Dodatkowe:
a)znajomość procedur przygotowania i wdrażania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz funduszy  krajowych  w zakresie dofinansowania  jednostek samorządu terytorialnego,
b) znajomość tworzenia lokalnych programów rozwoju obszarów wiejskich przy możliwości wykorzystania środków pomocowych z funduszy unijnych i krajowych,
c) umiejętność sprawnej organizacji pracy, skutecznego komunikowania się,
d) samodzielność, odpowiedzialność.
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
1.Wyszukiwanie możliwości pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację  projektów, mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy gminy Maciejowice.
2.Przygotowywanie propozycji dotyczących zadań gminy kwalifikujących się do wsparcia w ramach funduszy Unii Europejskiej.
3.Przygotowywanie merytoryczne wniosków w zakresie prowadzonych inwestycji pod względem zgodności z prawem budowlanym oraz ustawą o planowaniu przestrzennym.
4.Opracowywanie w formie elektronicznej i pisemnej wniosków do właściwych organów o przyznanie funduszy i innych środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej.
5.Monitorowanie i ocena realizowanych projektów, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
6.Przygotowywanie dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów,
7.Opracowywanie i modyfikowanie planów rozwoju lokalnego oraz strategii rozwoju gminy,
8.Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań na zajmowanym stanowisku w tym dotyczącej poniesionych wydatków związanych z realizacją projektów,
9.Prowadzenie obsługi informatycznej systemu zbierania, przetwarzania i elektronicznego przekazywania danych, związanych z zajmowanym stanowiskiem. 
10.Rozliczanie projektów oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy unijnych.
11.Sporządzanie wniosków o płatność pośrednią.
12.Rozliczanie pożyczek i dotacji udzielonych przez instytucje zewnętrzne.
III. Wymagane dokumenty:
1)życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
2)kwestionariusz osobowy, wg załączonego wzoru,
3)list motywacyjny,
4)kserokopia dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały dokumentów do wglądu),
5)kserokopie świadectw pracy,
6)kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
7)oświadczenie kandydata o niekaralności,
8)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
9)ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców,
Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 14 marca  2012 roku do godz. 16.00.
- osobiście w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, Rynek 7
- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Maciejowicach, Rynek 7,
  08-480 Maciejowice z dopiskiem „ Konkurs na wolne stanowisko ds. pozyskiwania środków
  unijnych”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
Uwaga:
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Maciejowicach (bip.maciejowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Maciejowicach.

Maciejowice, dnia 1.03.2012 r.

                                                                                                          Wójt

                                                                                              /-/ Sylwester Dymiński

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie