Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 października 2014 15:25 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Urząd Gminy w Maciejowicach
Rynek 7
08-480 Maciejowice
tel. (025) 682-57-37
tel.fax.(025) 683-20-31

WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA TERENACH GDZIE BRAK JEST PLANU MIEJSCOWEGO

Podstawa Prawna:

§ Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr.80, poz.717)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

§ Wniosek o wydanie decyzji może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza załączonego do karty.

§ Załączniki:

­ dwie kopie mapy zasadniczej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000,w stosunku do inwestycji liniowych 1:2000 (w przypadku braku mapy zasadniczej kopia mapy katastralnej),

­ graficzne przedstawienie inwestycji - koncepcja architektoniczna, urbanistyczna, opinia lub zaświadczenie właściwego zarządcy sieci o możliwości wykonania uzbrojenia technicznego terenu, co zostanie zagwarantowane w drodze umowy z inwestorem,

­ raport oddziaływania na środowisko, jeżeli inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znaczącą oddziaływać na środowisko, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu,

­ wypis z ewidencji gruntów - pełny dla wnioskowanych działek, uproszczony dla działek sąsiednich wydaje Starostwo Powiatowe w Garwolinie.

Opłaty:

  • opłata skarbowa
    5 zł od wniosku
    50 gr za każdy załącznik.
  • opłata za wydanie decyzji
    100 zł płatna w kasie Urzędu Gminy w Maciejowicach lub na konto Urzędu Gminy w Maciejowicach, Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie Oddział Maciejowice
    w sprawach dotyczących budownictwa mieszkaniowego nie pobiera się opłaty skarbowej.

Ustawowy termin załatwienia sprawy:

w terminie 30 dni od złożenia wniosku
w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2- miesięcy
do terminu 2 miesięcy nie wlicza się terminów przewidzianych na uzgodnienie, uzyskanie opinii itp. (art. 35 § 5 kpa)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Maciejowice w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

- Eugeniusz Pawelec- Inspektor do spraw budownictwa.

Inne informacje:

Przed złożeniem wniosku należy upewnić się czy na terenie planowanej inwestycji brak jest obowiązującego planu miejscowego
W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika inwestora konieczne jest dołączenie do dokumentów pełnomocnictwa upoważniającego wnioskodawcę do reprezentowania inwestora.
Decyzja zostanie przesłana do wnioskodawcy listem poleconym po uprzednim uiszczeniu opłaty. Możliwy jest także osobisty odbiór. Osoby zainteresowana osobistym odbiorem proszone są o zamieszczenie na wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia, że decyzja jest gotowa do odbioru.

- Opracował: Eugeniusz Pawelec - Inspektor do spraw budownictwa.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie