Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 marca 2006 14:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Naliczanie podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości

Podstawa Prawna:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 z późni. zm.),
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431 z późni. zm.)
- Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 z późni. zm.)

Wymagane dokumenty:

Informacja sporządzona na załączonym formularzu.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Ustawowy termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach  za pośrednictwem Wójta Gminy Maciejowice w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Podinspektor Henryka Mazur  tel. (025) 682-57-37,   tel./fax. (025) 683-20-31

Formularz do pobrania:

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Inne informacje:

Decyzja zostanie przesłana listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub będzie można ją odebrać osobiście w Urzędzie w pok. Nr  4 (na parterze)

Opracowała: Podinspektor do spraw wymiaru podatku i opłat lokalnych -  Henryka Mazur

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie