Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 czerwca 2015 15:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

I N F O R M A C J A

o przystąpieniu przez Radę Gminy Maciejowice do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019

I N F O R M A C J A

o przystąpieniu do wyborów ławników
do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019.


Wójt Gminy Maciejowice informuje, że Rada Gminy Maciejowice przystępuje do wyboru ławników na kadencję 2016 – 2019:

  • do Sądu Rejonowego w Garwolinie – 1 ławnik.

Podstawa prawna:

-ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r., poz. 133 ze zm.),

-rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów
na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011r., Nr 121, poz. 693).

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 r.


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)jest nieskazitelnego charakteru;

3)ukończył 30 lat;

4)jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)nie przekroczył 70 lat;

6)jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.


Ławnikami nie mogą być:

1)osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)duchowni;

7)żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)radni gminy, powiatu i województwa.


Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.


Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

1) prezesi właściwych sądów;

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.


Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.


Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy w Maciejowicach oraz ze stron internetowych:

1) Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Maciejowice, www.bip.maciejowice.pl;

2) Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl.


Wypełnione karty zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów można składać w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku:

  • osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Maciejowicach, Rynek 7 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00,
  • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu) na adres:

Urząd Gminy w Maciejowicach,
Rynek 7,
08-480 Maciejowice
z dopiskiem „WYBORY ŁAWNIKÓW”.


Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2015r. oraz zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości zostaną pozostawione bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.


Wójt Gminy Maciejowice

/-/ Sylwester Dymiński

Maciejowice, dnia 8 czerwca 2015r.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie