Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

26 lipca 2013 13:51 | wersja 21 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja


    
 
2008/B/97 

Decyjzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Oblin-Oblin Grądki-Topolin od drogi powiatowej nr 1349W do drogi powiatowej nr 1349W km 0+000-4+487,48

Urząd Gminy w Maciejowicach 

Gmina Maciejowice

 
2008/B/98

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw ze zbiornikiem na paliwa płynne wraz z dystrybutorami, zbiornikiem LPG z dystrybutorem, myjnią bezdotykową trzystanowiskową i infrastrukturą towarzyszącą w m. Podłęż.

Urząd Gminy w Maciejowicach

Józef Pielak, Polik
 
2009/B/99

Decyzja o przeniesieniu decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie istniejącej napowietrznej linii energetycznej WN 110 kV Kozienice-Garwolin, znak: OŚ 7327/9/P/06/07 z dnia 13.08.2007r. wydaną dla ZEW-T S.A. na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. w Warszawie.

Urząd Gminy w Maciejowicach

PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o., ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
 
2009/B/100

Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie Zakładu Uboju Bydła Rzeźnego

Redionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

ARTUS Irena Pawlonka, ul. Polikowska 8A, 08-480 Maciejowice
 
2009/B/101 

Postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie Zakładu Uboju Bydła Rzeźnego

Sterostwo Powiatow w Garwolinie

ARTUS Irena Pawlonka, ul. Polikowska 8A, 08-480 Maciejowice
 
2009/B/102

Postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie Zakładu Uboju Bydła Rzeźnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

ARTUS Irena Pawlonka, ul. Polikowska 8A, 08-480 Maciejowice
 
2009/B/103

Postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie Zakładu Uboju Bydła Rzeźnego

Urząd Gminy w Maciejowicach

ARTUS Irena Pawlonka, ul. Polikowska 8A, 08-480 Maciejowice
 
2009/B/104

Postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na realizacji IV etapu Małej Retencji w lasach Nadleśnictwa Garwolin na dz. Nr 863, 864, 865, 866 w obrębie Pogorzelec.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

Nadleśnictwo Garwolin, Miętne, ul. Główna 3, 08-400 Garwolin
 
2009/B/105

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na realizacji IV etapu Małej Retencji w lasach Nadleśnictwa Garwolin na dz. Nr 863, 864, 865, 866 w obrębie Pogorzelec.

Urząd Gminy w Maciejowicach

Nadleśnictwo Garwolin, Miętne, ul. Główna 3, 08-400 Garwolin
 
2009/B/106

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu Uboju Bydła Rzeźnego

Urząd Gminy w Maciejowicach

ARTUS Irena Pawlonka, ul. Polikowska 8A, 08-480 Maciejowice
 
2009/B/107

Postanowienie w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prwobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Kolonia Bączki-Antoniówka Świerżowska. 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Sokołowie Podlaskim
 
2009/B/108

Decyzja zmianiająca zezwolenie nr OŚ 7063/1/06 z dnia 05.05.2006r. na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Maciejowice.

Urząd Gminy w Maciejowicach

EKO-LIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin
 
2010/B/109

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice.

Urząd Gminy w Maciejowicach

Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych "ALMAX" Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom
 
2011/B/110

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice.

Urząd Gminy w Maciejowicach

P.H.U. KAMIENIARSTWO Dorota Flisek, ul. Lubelska 10, 08-480 Maciejowice
 
2011/B/111

Opinia sanitarna w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączemi w miejscowościach położonych w południowej części gminy Maciejowice. t.j.: Uchacze, Kawęczyn, Strych, Tyrzyn, Wróble-Wargocin, Kochów i Kobylnica.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

Biuro Projektowe Aneta Bors, ul. Kościelna 1, 26-700 Zwoleń- działające z upoważnienia Gminy Maciejowice
 
2011/B/112

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączemi w miejscowościach położonych w południowej części gminy Maciejowice. t.j.: Uchacze, Kawęczyn, Strych, Tyrzyn, Wróble-Wargocin, Kochów i Kobylnica.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Biuro Projektowe Aneta Bors, ul. Kościelna 1, 26-700 Zwoleń- działające z upoważnienia Gminy Maciejowice
 
2011/B/113

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączemi w miejscowościach położonych w południowej części gminy Maciejowice. t.j.: Uchacze, Kawęczyn, Strych, Tyrzyn, Wróble-Wargocin, Kochów i Kobylnica.

Urząd Gminy w Maciejowicach

Biuro Projektowe Aneta Bors, ul. Kościelna 1, 26-700 Zwoleń- działające z upoważnienia Gminy Maciejowice
 
2011/B/114

Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączemi w miejscowościach położonych w południowej części gminy Maciejowice. t.j.: Uchacze, Kawęczyn, Strych, Tyrzyn, Wróble-Wargocin, Kochów i Kobylnica.

Urząd Gminy w Maciejowicach

Biuro Projektowe Aneta Bors, ul. Kościelna 1, 26-700 Zwoleń- działające z upoważnienia Gminy Maciejowice
 
2011/B/115

Decyzja zmieniająca zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania od właścieli nieruchomości odpadów komunalnych oaz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Maciejowice. 

Urząd Gminy w Maciejowicach

EKO LIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Gwolin
 
2011/B/116

Decyzja zezwalająca na prowadzenia działalności gospodarczj w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
EKO-WAR Jolanta Glinka, ul. Skwer ks. kard. S. Wyszyńskiego 5/56, 01-015 Warszawa
 
2011/B/117

Decyzja zezwalająca na prowadzenia działalności gospodarczj w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz oprózniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
REMONDIS Otwock Sp. z o.o., ul. J. Lennona 4, 05-400 Otwock
 
2011/B/118

Opinia Sanitarna stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko  dla inwestycji polegającej ubezpieczenia prawego brzego rzeki Wisły w km 417 w m. Wróble-Kobylnica, gm. Maciejowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
 
2011/B/119

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nie nakładające obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej ubezpieczenia prawego brzego rzeki Wisły w km 417 w m. Wróble-Kobylnica, gm. Maciejowice.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
 
2011/B/120

Postanowienie o dopuszczeniu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków do udziału na prawch strony w postępowaniu zmierzający do wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej ubezpieczenia prawego brzego rzeki Wisły w km 417 w m. Wróble-Kobylnica, gm. Maciejowice.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
 
2011/B/121 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej ubezpieczenia prawego brzego rzeki Wisły w km 417 w m. Wróble-Kobylnica, gm. Maciejowice. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
 
2011/B/122

Opinia Sanitarna stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko  dla inwestycji polegającej ubezpieczenia prawego brzego rzeki Wisły w km 429,7-430,5 w m. Kraski Górne, gm. Maciejowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie 

 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
 
2011/B/123

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nie nakładające obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej ubezpieczenia prawego brzego rzeki Wisły w km 429,7-430,5 w m. Kraski Górne, gm. Maciejowice.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
 
2011/B/124

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej ubezpieczenia prawego brzego rzeki Wisły w km 429,7-430,5 w m. Kraski Górne, gm. Maciejowice.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
 
2011/B/125

Opinia Sanitarna stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko  dla inwestycji pn. "Odbudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin w km 2+680-4+910.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie 

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola Rębkowska
 
2011/B/126

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko  dla inwestycji pn. "Odbudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin w km 2+680-4+910.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola Rębkowska
 
2012/B/127 

Postanowienie stwierdzające odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko  dla inwestycji pn. "Odbudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin w km 2+680-4+910.

Urząd Gminy w Maciejowicach 

 
Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola Rębkowska
 
2012/B/128

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji  pn. "Odbudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin w km 2+680-4+910.

Urząd Gminy w Maciejowicach 

   
Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola Rębkowska
 
2012/B/129
Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji Wójta Gminy Maciejowice znak: RI 7063/1/08 z dnia 30.07.2008r. zezwalającej P P.H.U. "STAWEX" S.J. na wykonywanie na terenie gminy Maciejowice działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Urząd Gminy w Maciejowicach
P P.H.U. "STAWEX" S.J., ul. Lubelska 1,                08-480 Maciejowice
 
2012/B/130

Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Kolonia Bączki-Antoniówka Świerżowska, gm. Maciejowice.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26,                03-719 Warszawa
 
2012/B/131

Postanowienie o wyrażeniu pozytywnej opinii dla projektu przebudowy wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Kolonia Bączki-Antoniówka Świerżowska, gm. Maciejowice.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
BIPROMEL Sp. z o.o.,                               ul. Instalatorów 9,              02-237 Warszawa
 
2012/B/132

Decyzja udzielająca zezwolenia Spółdzielni Usługowo-Produkcyjnej METROL na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
Spółdzielnia Usługowo-Produkcyjna METROL,                       ul. T. Kościuszki 57, 08-480 Maciejowice
 
2012/B/133

Decyzja zmieniająca decyzję Wójta Gminy Maciejowice znak: RI.6233.1.2011 z dnia 28.03.2011r. w sprawie udzielenia zezwolenia Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu KAMIENIARSTWO Dorota Flisek na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KAMIENIARSTWO Dorota Flisek, ul. Lubelska 10, 08-480 Maciejwoice
 
2012/B/134

Decyzja zmieniająca decyzję Wójta Gminy Maciejowice znak: RI.6233.4.2011 z dnia 12.07.2011r. w sprawie udzielenia zezwolenia firmie REMONDIS Otwock Sp. z o.o. na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie  odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
REMONDIS Otwock                                Sp. z o.o., ul. J. Lennona 4, 05-400 Otwock
 
2012/B/135

Decyzja zmieniająca decyzję Wójta Gminy Maciejowice znak: RI.6233.3.2011 z dnia 12.07.2011r. w sprawie udzielenia zezwolenia firmie EKO-WAR Jolanta Glinka na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
EKO-WAR Jolanta Glinka,  ul. Skwer ks. kard. S. Wyszyńskiego 5/56,              01-015 Warszawa
 
2012/B/136

Postanowienie w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 801 relacji Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice-granica województwa, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga i Maciejowice, powiat garwoliński.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,             00-048 Warszawa
 
2012/B/137

Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew (topola kanadyjska) w pasie drogi wojewódzkiej Nr 801 w km 83+940-83+984 (Tyrzyn).

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno ul. Górna 18, 05-400 Otwock
 
2012/B/138

Decyzja zezwalająca na usunięcie 8 szt. drzew (klon jawor) w pasie drogi wojewódzkiej Nr 801 w km 80+420-80+502 (ul. Lubelska w Maciejowicach).

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno ul. Górna 18, 05-400 Otwock
 
2012/B/139

Postanowienie wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego w granicach działek nr ewid. 672/1 i 674/1 obręb Oblin oraz ustalające zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

 
Firma Usługowa KASKOP, Stanisław Sztyber,                 ul. ks. G. Piramowicza 23, 08-480 Maciejowice
 
2012/B/140

Postanowienie wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego w granicach działek nr ewid. 672/1 i 674/1 obręb Oblin oraz ustalające zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Urząd Gminy w Maciejowicach
Firma Usługowa KASKOP, Stanisław Sztyber,                 ul. ks. G. Piramowicza 23, 08-480 Maciejowice
 
2012/B/141

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego w granicach działek nr ewid. 672/1 i 674/1 obręb Oblin.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
Firma Usługowa KASKOP, Stanisław Sztyber,                 ul. ks. G. Piramowicza 23, 08-480 Maciejowice
 
2013/B/142

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego w granicach działek nr ewid. 672/1 i 674/1 obręb Oblin.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
Firma Usługowa KASKOP, Stanisław Sztyber,                 ul. ks. G. Piramowicza 23, 08-480 Maciejowice
 
2013/B/143

Postanowienie wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasek) metoda odkrywkową w granicach działek nr ewid. 151, 152 i 153 w m. Kobylnica oraz ustalające zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

 
AIKIDI Joanna Gazda
Wróble-Wargocin 35,
08-480 Maciejowice
 
2013/B/144

Postanowienie wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasek) metoda odkrywkową w granicach działek nr ewid. 151, 152 i 153 w m. Kobylnica oraz ustalające zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
AIKIDI Joanna Gazda
Wróble-Wargocin 35,
08-480 Maciejowice
 
2013/B/145

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasek) metoda odkrywkową w granicach działek nr ewid. 151, 152 i 153 w m. Kobylnica

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
AIKIDI Joanna Gazda
Wróble-Wargocin 35,
08-480 Maciejowice
 
2013/B/146

Postanowienie wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin naturalnych (piasek, żwir) metoda odkrywkową z obszaru o powierzchni 1,9 ha w granicach działek nr ewid. 151, 152 i 153 w m. Kobylnica oraz ustalające zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

 
AZBUD Zbigniew Gazda
Wróble-Wargocin 35,
08-480 Maciejowice
 
2013/B/147

Postanowienie wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin naturalnych (piasek, żwir) metoda odkrywkową z obszaru o powierzchni 1,9 ha w granicach działek nr ewid. 151, 152 i 153 w m. Kobylnica oraz ustalające zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
AZBUD Zbigniew Gazda
Wróble-Wargocin 35,
08-480 Maciejowice
 
2013/B/148

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu opalin naturalnych (piasek, żwir) metoda odkrywkową z obszaru o powierzchni 1,9 ha w granicach działek nr ewid. 151, 152 i 153 w m. Kobylnica

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
AZBUD Zbigniew Gazda
Wróble-Wargocin 35,
08-480 Maciejowice
 
2013/B/149

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasek) metoda odkrywkową w granicach działek nr ewid. 151, 152 i 153 w m. Kobylnica

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
AIKIDI Joanna Gazda
Wróble-Wargocin 35,
08-480 Maciejowice
 
2013/B/150
Postanowienie o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia i określeniu warunków jego realizacji w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko  dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kruszywa naturalnego w granicach działek nr ewid. 672/1 i 674/1 obręb Oblin.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

 
Firma Usługowa KASKOP, Stanisław Sztyber,                 ul. ks. G. Piramowicza 23, 08-480 Maciejowice
 
2013/B/151

Postanowienie wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie działki nr 792 w m. Oblin.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

 
Zbigniew Sitnik,
Oblin 61,
08-480 Maciejowice
 
2013/B/152
Postanowienie wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie działki nr 792 w m. Oblin.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

 
Zbigniew Sitnik,
Oblin 61,
08-480 Maciejowice
 
2013/B/153

Postanowienie wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie działki nr 792 w m. Oblin.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
Zbigniew Sitnik,
Oblin 61,
08-480 Maciejowice
 
2013/B/154

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie działki nr 792 w m. Oblin.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
Zbigniew Sitnik,
Oblin 61,
08-480 Maciejowice
 
2013/B/155

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego w granicach działek nr ewid. 672/1 i 674/1 obręb Oblin.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
Firma Usługowa KASKOP, Stanisław Sztyber,                 ul. ks. G. Piramowicza 23, 08-480 Maciejowice
 
2013/B/156

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie działki nr 792 w m. Oblin.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
Zbigniew Sitnik,
Oblin 61,
08-480 Maciejowice
 
..........

 

11 września 2012 11:31 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Najnowsza wersja


    
 
2008/B/97 

Decyjzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Oblin-Oblin Grądki-Topolin od drogi powiatowej nr 1349W do drogi powiatowej nr 1349W km 0+000-4+487,48

Urząd Gminy w Maciejowicach 

Gmina Maciejowice

 
2008/B/98

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw ze zbiornikiem na paliwa płynne wraz z dystrybutorami, zbiornikiem LPG z dystrybutorem, myjnią bezdotykową trzystanowiskową i infrastrukturą towarzyszącą w m. Podłęż.

Urząd Gminy w Maciejowicach

Józef Pielak, Polik
 
2009/B/99

Decyzja o przeniesieniu decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie istniejącej napowietrznej linii energetycznej WN 110 kV Kozienice-Garwolin, znak: OŚ 7327/9/P/06/07 z dnia 13.08.2007r. wydaną dla ZEW-T S.A. na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. w Warszawie.

Urząd Gminy w Maciejowicach

PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o., ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
 
2009/B/100

Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie Zakładu Uboju Bydła Rzeźnego

Redionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

ARTUS Irena Pawlonka, ul. Polikowska 8A, 08-480 Maciejowice
 
2009/B/101 

Postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie Zakładu Uboju Bydła Rzeźnego

Sterostwo Powiatow w Garwolinie

ARTUS Irena Pawlonka, ul. Polikowska 8A, 08-480 Maciejowice
 
2009/B/102

Postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie Zakładu Uboju Bydła Rzeźnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

ARTUS Irena Pawlonka, ul. Polikowska 8A, 08-480 Maciejowice
 
2009/B/103

Postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie Zakładu Uboju Bydła Rzeźnego

Urząd Gminy w Maciejowicach

ARTUS Irena Pawlonka, ul. Polikowska 8A, 08-480 Maciejowice
 
2009/B/104

Postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na realizacji IV etapu Małej Retencji w lasach Nadleśnictwa Garwolin na dz. Nr 863, 864, 865, 866 w obrębie Pogorzelec.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

Nadleśnictwo Garwolin, Miętne, ul. Główna 3, 08-400 Garwolin
 
2009/B/105

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na realizacji IV etapu Małej Retencji w lasach Nadleśnictwa Garwolin na dz. Nr 863, 864, 865, 866 w obrębie Pogorzelec.

Urząd Gminy w Maciejowicach

Nadleśnictwo Garwolin, Miętne, ul. Główna 3, 08-400 Garwolin
 
2009/B/106

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu Uboju Bydła Rzeźnego

Urząd Gminy w Maciejowicach

ARTUS Irena Pawlonka, ul. Polikowska 8A, 08-480 Maciejowice
 
2009/B/107

Postanowienie w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prwobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Kolonia Bączki-Antoniówka Świerżowska. 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Sokołowie Podlaskim
 
2009/B/108

Decyzja zmianiająca zezwolenie nr OŚ 7063/1/06 z dnia 05.05.2006r. na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Maciejowice.

Urząd Gminy w Maciejowicach

EKO-LIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin
 
2010/B/109

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice.

Urząd Gminy w Maciejowicach

Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych "ALMAX" Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom
 
2011/B/110

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice.

Urząd Gminy w Maciejowicach

P.H.U. KAMIENIARSTWO Dorota Flisek, ul. Lubelska 10, 08-480 Maciejowice
 
2011/B/111

Opinia sanitarna w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączemi w miejscowościach położonych w południowej części gminy Maciejowice. t.j.: Uchacze, Kawęczyn, Strych, Tyrzyn, Wróble-Wargocin, Kochów i Kobylnica.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

Biuro Projektowe Aneta Bors, ul. Kościelna 1, 26-700 Zwoleń- działające z upoważnienia Gminy Maciejowice
 
2011/B/112

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączemi w miejscowościach położonych w południowej części gminy Maciejowice. t.j.: Uchacze, Kawęczyn, Strych, Tyrzyn, Wróble-Wargocin, Kochów i Kobylnica.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Biuro Projektowe Aneta Bors, ul. Kościelna 1, 26-700 Zwoleń- działające z upoważnienia Gminy Maciejowice
 
2011/B/113

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączemi w miejscowościach położonych w południowej części gminy Maciejowice. t.j.: Uchacze, Kawęczyn, Strych, Tyrzyn, Wróble-Wargocin, Kochów i Kobylnica.

Urząd Gminy w Maciejowicach

Biuro Projektowe Aneta Bors, ul. Kościelna 1, 26-700 Zwoleń- działające z upoważnienia Gminy Maciejowice
 
2011/B/114

Decyzja w sprawie ustalenia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączemi w miejscowościach położonych w południowej części gminy Maciejowice. t.j.: Uchacze, Kawęczyn, Strych, Tyrzyn, Wróble-Wargocin, Kochów i Kobylnica.

Urząd Gminy w Maciejowicach

Biuro Projektowe Aneta Bors, ul. Kościelna 1, 26-700 Zwoleń- działające z upoważnienia Gminy Maciejowice
 
2011/B/115

Decyzja zmieniająca zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania od właścieli nieruchomości odpadów komunalnych oaz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Maciejowice. 

Urząd Gminy w Maciejowicach

EKO LIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Gwolin
 
2011/B/116

Decyzja zezwalająca na prowadzenia działalności gospodarczj w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
EKO-WAR Jolanta Glinka, ul. Skwer ks. kard. S. Wyszyńskiego 5/56, 01-015 Warszawa
 
2011/B/117

Decyzja zezwalająca na prowadzenia działalności gospodarczj w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz oprózniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice

Urząd Gminy w Maciejowicach

 
REMONDIS Otwock Sp. z o.o., ul. J. Lennona 4, 05-400 Otwock
 
2011/B/118

Opinia Sanitarna stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko  dla inwestycji polegającej ubezpieczenia prawego brzego rzeki Wisły w km 417 w m. Wróble-Kobylnica, gm. Maciejowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
 
2011/B/119

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nie nakładające obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej ubezpieczenia prawego brzego rzeki Wisły w km 417 w m. Wróble-Kobylnica, gm. Maciejowice.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
 
2011/B/120

Postanowienie o dopuszczeniu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków do udziału na prawch strony w postępowaniu zmierzający do wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej ubezpieczenia prawego brzego rzeki Wisły w km 417 w m. Wróble-Kobylnica, gm. Maciejowice.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
 
2011/B/121 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej ubezpieczenia prawego brzego rzeki Wisły w km 417 w m. Wróble-Kobylnica, gm. Maciejowice. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
 
2011/B/122

Opinia Sanitarna stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko  dla inwestycji polegającej ubezpieczenia prawego brzego rzeki Wisły w km 429,7-430,5 w m. Kraski Górne, gm. Maciejowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie 

 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
 
2011/B/123

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nie nakładające obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej ubezpieczenia prawego brzego rzeki Wisły w km 429,7-430,5 w m. Kraski Górne, gm. Maciejowice.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
 
2011/B/124

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej ubezpieczenia prawego brzego rzeki Wisły w km 429,7-430,5 w m. Kraski Górne, gm. Maciejowice.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
 
2011/B/125

Opinia Sanitarna stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko  dla inwestycji pn. "Odbudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin w km 2+680-4+910.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie 

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola Rębkowska
 
2011/B/126

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko  dla inwestycji pn. "Odbudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin w km 2+680-4+910.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola Rębkowska
 
2012/B/127 

Postanowienie stwierdzające odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko  dla inwestycji pn. "Odbudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin w km 2+680-4+910.

Urząd Gminy w Maciejowicach 

 
Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola Rębkowska
 
2012/B/128

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji  pn. "Odbudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin w km 2+680-4+910.

Urząd Gminy w Maciejowicach 

   
Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola Rębkowska
 
2012/B/129
Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji Wójta Gminy Maciejowice znak: RI 7063/1/08 z dnia 30.07.2008r. zezwalającej P P.H.U. "STAWEX" S.J. na wykonywanie na terenie gminy Maciejowice działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Urząd Gminy w Maciejowicach
P P.H.U. "STAWEX" S.J., ul. Lubelska 1,                08-480 Maciejowice
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

..........................

...................

 
......................................
 
..........

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie